Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Droomversneller, en/of de persoon die de diensten verleent, verder genoemd de coach en haar klant(en) en zijn een onverbrekelijk onderdeel van die overeenkomst. 

1. Inspanningsverbintenis
De coach verbindt zich iedere hulpvraag/opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis te behandelen.

2. Geheimhouding
De coach is gehouden tot geheimhouding van alle feiten die haar bekend worden ten aanzien van de klant behoudens activiteiten en zaken waarbij de integriteit van de coach in het geding komt of kan komen. Zij kan zich beroepen op verschoningsrecht om de klant te vrijwaren van inbreuk op diens privacy. Na overleg met de klant kan de coach contact opnemen met andere hulpverleners om een betere hulpverlening te bewerkstelligen. Informatie over de klant wordt uitsluitend dan gegeven nadat klant hiermee instemt.

3. Tarieven
a. Alle werkzaamheden, zowel sessies, alsmede noodzakelijk administratieve werkzaamheden worden naar rato verricht tegen het vastgestelde tarief. (De tarieven zijn te vinden op de website.) Ook sessies en deelname aan activiteiten die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Herziening van de tarieven vindt jaarlijks plaats per 1 januari.
b. Bij inschrijving voor een groepstraining, worden alle groepssessies in rekening gebracht. Ook, wanneer de klant of het kind van de klant afwezig was. Er wordt gezamenlijk bekeken hoe een gemiste groepssessie(s) ingehaald kan worden.

4. Betaling
a. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd.
b. De klant is tevens alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke noodzakelijk zijn om de gefactureerde bedragen te incasseren, alsmede de daadwerkelijke gemaakte gerechtelijke kosten.
c. De coach is gerechtigd ter beoordeling van haarzelve, de werkzaamheden voor een klant op te schorten, indien een of meerdere facturen langer dan 30 dagen onbetaald open staan. De coach doet hiervan binnen redelijke termijn mededelingen aan de klant.

5. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de coach voor tijdens het uitoefenen van de hulpverlening/opdracht gemaakte beroepsfouten is beperkt tot de hoogte van het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te betalen bedrag. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is uitgesloten van aansprakelijkheid, schade welke niet wordt gedekt door de hulpverlener verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.