Klachtenprocedure 

Klachtenprocedure

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Deze procedure geeft duidelijkheid over de gang van zaken voor het geval er ontevredenheid is over een dienst, product of handelwijze van Droomversneller.

Ik zet mij in voor een optimale kwaliteit en professionaliteit van mijn diensten en behandelingen. Ik houd mijn kennis en ervaring op peil door middel van bij- en nascholing, intervisie en supervisie. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent.

Wanneer een klacht indienen?
Als u als klant een klacht heeft over de geboden zorg, heeft het mijn voorkeur dit altijd eerst te bespreken met mij als behandelaar. Vaak lost dit al een hoop op.
Als u het moeilijk vindt om een gesprek aan te gaan, kunt u altijd de hulp inroepen van een eigen vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een vriend(in) of familielid.

Klachtenfunctionaris
Mocht u, om welke reden dan ook, de klacht niet willen bespreken met mij als behandelaar of is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u gratis gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zie www.quasir.nl/klachtenbehandeling

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheid en het vermogen van de zorgaanbieder de klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder.
De praktijk van Droomversneller is aangesloten bij Quasir/Zorggeschil. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil (www.zorggeschil.nl).

Contact
Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden, vindt u op www.quasir.nl De geschillenregeling van Zorggeschil zal u in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.