Privacyreglement

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij je persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met je persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens
Droomversneller
Arabellapad 32
3816 SV Amersfoort
06-13259090
KvK 09199231

Ida Kuyk is de contactpersoon van Droomversneller. Zij is te bereiken via info@droomversneller.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een coachtraject.

Persoonsgegevens
Droomversneller verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Tijdens de coachsessie(s) noteren wij nog mogelijk meer gegevens van jou. Bijvoorbeeld over mogelijke (medische) beperkingen, gebruik medicijnen en privé situatie. Deze gegevens hebben wij nodig, omdat ze nodig kunnen zijn bij het streven naar je herstel / het doel van de dienstverlening.

Doeleinden
Droomversneller verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject
 • Het aanbieden van workshops, lezingen en trainingen
 • Het verkopen van boeken
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het klantenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Marketing
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen

Waarop is de verwerking gebaseerd
Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met je met betrekking tot het coachtraject, een lezing, workshop, training of de aanschaf van een boek. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van haar diensten
 • De bescherming van haar financiële belangen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
Droomversneller verkoopt je gegevens niet en gegevens worden niet verstrekt voor commerciële of goede doelen.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden in het kader van onze dienstverlening. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Doorgifte van je gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
Je gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn, Whatsapp of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij gegevens bewaren
Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Wij hanteren een bewaartermijn van 12 jaar.

Bepaalde gegevens hebben een vaste lange bewaarplicht, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij je gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen zoals o.a.:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Logische toegangscontrole, gebruikmakend van sterke wachtwoorden.
 • Gebruik SSL. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Gegevensopslag is encrypted.
 • Fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging.

Cookies
Op de website worden momenteel geen cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

Je rechten
Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je ons verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar I. Kuyk, info@droomversneller.nl.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 augustus 2021.